A www.krimmler.hu webáruházának felületén süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába. További információért kérjük olvassa el adatvédelmi nyilatkozatunkat! Bezárás
Termékek Menü

Vásárlói tájékozató a szavatosságról és jótállásról

Szavatosság: 2 év 

A szavatosság webáruházunk hibás teljesítésért való felelősségét jelenti. Hibás a teljesítés, ha a termék – a teljesítés időpontjában – nem felel meg a jogszabályban, vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. A teljesítés időpontja a termék a vásárlónk részére történő átadása, amelyre rendszerint a kiszállítás napjával esik egybe.

Nem áll fenn hibás teljesítés, ha a termék hibái ismertek, vagy azok a vásárló számára felismerhetőek voltak.

Hibás teljesítésnek minősül a szakszerűtlen összeszerelés is, ha a szerelésre a szerződés alapján kerül sor, és azt a cégünk vagy képviselőnk végzi el. 

Hibás teljesítés miatt két lépcsőben, összesen négyféle szavatossági igényt érvényesíthet:

 • Az első lépcsőben kérheti a termék kijavítását vagy kicserélését amelyek közül – főszabály szerint – választhat. Nincs mód a választásra, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen (pl. „kifutó” modellt vásárolt és nincs ugyanilyen másik raktáron, tehát kicserélésre nem kerülhet sor), vagy ha  az a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Csere esetén csakis olyan terméket kínálunk fel, amely adottságai tulajdonságai tekintetében a korábbival azonos.
 • A második lépcsőben árleszállításra és az elállásra (amelyek közül szintén választhat) akkor van lehetősége, ha a kijavításra vagy kicserélésre – a lehetetlenség vagy az aránytalanság miatt – nem volt joga, vagy azt a webáruházunk nem vállalta vagy nem végezte el megfelelő határidőn belül.

Az árleszállítás esetén a termék vételárából indulunk ki, és azt olyan mértékkel kell csökkentjük, amely az elszenvedett érdeksérelem megfelelő kiegyenlítésére alkalmas. Elállás esetén a már teljesített szolgáltatások visszajárnak, vagyis webáruházunk a termék visszavételével egyidejűleg a vételárat visszaadja. Jelentéktelen hiba miatt azonban elállásnak nincs helye.

A kijavítást vagy kicserélést a vásárlónknak okozott jelentős kényelmetlenség igyekszünk elvégezni. Webáruházunk törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

Fogyasztóként megilleti az a jog is, hogy a választott szavatossági igényéről másikra térjen át.

A teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. 

Az elévülési időbe nem számít bele a kijavítási időnek az a része, amely alatt a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A termékre vonatkozó szavatossági határidő tehát annyi nappal hosszabbodik meg, ahány nap a hiba közlésétől a kijavítás elvégzéséig eltelt.

A hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül kérjük jelntse webáruházunknak a "Hibabejelentés" menüponton keresztül. Amennyiben a közléssel indokolatlanul késlekedik, az ebből eredő károk megtérítésére kötelezhetjük. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt fogyasztói kifogást azonban kellő időben közöltnek tekintjük.

A teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba esetén vélelmezzük, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem a hiba jellegével, vagy a termék természetével összeegyeztethetetlen.

Webáruházunk csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha bizonyossá válik, hogy a termék hibája a vásárkónk részére történő átadást követően keletkezett. Ennek alapján webáruházunk nem köteles például kifogásának helyt adni, ha megfelelően bizonyítja, hogy a termék a nem rendeltetésszerű használat folytán vált hibássá. A teljesítést követő hat hónap elteltével azonban a bizonyítási teher várálónkn oldalára kerül, vagyis vita esetén neki kell bizonyítania, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

Jótállás: egyes termékekre 1 év

A jótállási jogok gyakorlásánál a szavatosságra vonatkozó szabályokat  – a megfelelő eltérésekkel – alkalmazzuk:

Jótállás esetén ugyanazokat az igényeket (kijavítás, kicserélés, árleszállítás, elállás), ugyanazokkal a feltételekkel (például sorrendiség elve) érvényesítheti, mint szavatosság esetén. 

A jótállás időtartama is meghosszabbodik a kijavítás idejével, a termék vagy jelentősebb részének kicserélése, illetve kijavítása esetén pedig a jótállás időtartama újból kezdődik.Jótállás esetén webáruházunk a termék mindazon hibája miatt helytáll, amely a jótállás időtartamán belül merül fel, amennyiben a hiba oka bizonyíthatóan nem a teljesítést követően lépett fel. 

A jótállás – eltérően a szavatosságtól – nem minden termék esetében áll fenn. Jótállás ugyanis csak arra a termékre vonatkozik, amelyre azt jogszabály előírja (kötelező jótállás), vagy amelyre nézve szerződés vagy reklám ilyen tartalmú kötelezettségvállalást tartalmaz (önkéntes jótállás). Előfordulhat az is, hogy egy termék esetében egyaránt fennáll szavatosság, kötelező, illetve önkéntes jótállás is.

Önkéntes jótállásában webáruházunk a kötelező jótállásnál kedvezőbb feltételeket - olyan termékek esetében is jótállást biztosítunk, amelyekre nem vonatkozik kötelező jótállás - állapított meg. 

A kötelező jótállás jogszabályon alapul. Ilyen jogszabály az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban Korm. Rendelet) is, amely az új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában rendel el kötelező jótállást. Ez alapján a kötelező jótállás időtartama egy év, amelyet a vásárlás napjától, illetve az üzembehelyezéstől – amennyiben azt mi vagy képviselőnk végezte el – kell számítani.

Azt, hogy mi minősül tartós fogyasztási cikknek, a Korm. rendelet Melléklete sorolja fel.

Amennyiben három munkanapon belül érvényesíti csereigényét, webáruházunk nem hivatkozik az aránytalanságra, hanem a terméket kicseréli, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítás során a termékbe kizárólag új alkatrész kerül beépítésre.

Ha a hiba jellege (pl.: a termék javíthatósága, a javítás módja, az árcsökkentés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a fogyasztó a törvényből eredő jogait a bíróságon érvényesítheti.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék, fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • iparszerű használat
 • elemi kár, természeti csapás

okozta.

 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a készülékeinkhez eredeti tartozékok használatát javasoljuk. A nem eredeti gyári tartozékokból eredő meghibásodásokért és esetleges balesetekért semmilyen felelősséget nem vállalunk. Ezen túlmenően az adott készülék a jótállást elveszítheti.

Jótállási jegy

Webáruházunk a fogyasztási cikkel együtt – külön kérés nélkül – jótállási jegyet ad át, amelyet közérthetően és egyértelműen, magyar nyelven fogalmazunk meg.

A jótállási jegyen feltüntetjük az alábbi adatokat:

 • webáruházunk nevét és címét
 • a termék megnevezését, típusát, gyártási számát (emennyiben van), továbbá – ahol alkalmazható – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását
 • a gyártó nevét, címét;
 • külföldről származó termék esetén az importáló nevét, címét;
 • a vásárlót a jótállás alapján megillető jogokat;
 • a vásárlót a jótállás alapján megillető jogok érvényesíthetőségének határidejét;
 • a vásárlót a jótállás alapján megillető jogok érvényesíthetőségének helyét (forgalmazó székhelye);
 • a vásárlót a jótállás alapján megillető jogok érvényesíthetőségének feltételét;
 • a vásárlás vagy az üzembe helyezés időpontját.

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén webáruházunk, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálat a jótállási jegyen rögzíti:

 • a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját
 • a hiba okát és a javítás módját,
 • a termék a vásárló részére történő visszaadásának időpontját
 • a jótállás – a kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.

Jegyzőkönyv minőségi kifogásról

Fogyasztói szerződés esetén a szavatosság, vagy jogszabályon alapuló (kötelező) jótállás keretében érvényesített kifogás intézése során webáruházunk jegyzőkönyvet vesz fel, amelynek másolatát átadjuk Önnek. 

Az igényérvényesítés során a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha bemutatja a fogyasztó az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. 

A jegyzőkönyv az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a vásárló nevét nevét, címét,
 • a termék megnevezését, vételárát,
 • a vásárlás időpontját,
 • a hiba bejelentésének időpontját,
 • a hiba leírását,
 • a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
 • a kifogás rendezésének módját.

Amennyiben igényük teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról legkésőbb 3 munkanapon belül értesítjük.

Javítási költségek

A szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek - ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket - webáruhánzunkat, mint eladót terhelik. Tehát mind a négy szavatossági igény teljesítése kapcsán felmerülő valamennyi költséget mi viselünk.  

Az Ön szavatossági joga teljesítéséhez szükséges szállítási költség sem képez kivételt, így pl. a kijavítás megtörténtéhez szükséges szállítási költségeket is mi viseljük. Abban az esetben, ha a hibásnak vélt termékről a szervizelés során kiderül, hogy a hiba nem garanciális jellegű, úgy a szolgáltatás igénybevételekor a bevizsgálási díjtól eltekintünk, de a szállítási költséget (és természetesen az igényelt javítás költségeit) Önnek kell vállalnia. Az egyszeri szállítás díja 1.490 Ft, vagyis oda-vissza szállítás esetén összesen 2.980 Ft.

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén javítjuk meg. Amennyiben a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról mi gondoskodunk.

Amortizáció

Kicserélés vagy elállás esetén Ön nem köteles a terméknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

További információ elérhető a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán:

www.nfh.hu